Oppsigelse ved sykemelding


En ansatt som er sykemeldt er i en særskilt sårbar situasjon. Det har derfor lenge vært særskilte regler i arbeidsmiljøloven som skal si arbeidstakere som er sykemeldt et utvidet vern mot oppsigelse.

 

Ingen immunitet mot oppsigelse ved sykdom 

Arbeidsmiljølovens vern innebærer imidlertid ikke at det er et absolutt forbud mot å si opp ansatte, eller at den ansatte har noen form for "immunitet". Samtidig stilles det særskilte, og relativt strenge, krav til oppsigelsesgrunn og dokumentasjon. Disse skal raskt gjennomgås nedenfor.

 

Lovbestemmelsen om oppsigelse ved sykdom

Reglene om vern mot oppsigelse ved sykdom er gitt i en egen bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 15-8. Bestemmelsen lyder som følger: 

 

§ 15-8.Oppsigelsesvern ved sykdom
(1) Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.
(2) Oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom arbeidstaker er vernet mot oppsigelse etter denne paragraf, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.
(3) Arbeidstaker som påberoper seg oppsigelsesvern etter denne paragraf, må ved legeattest eller på annen måte innen rimelig tid gi varsel om grunnen til fraværet. Om arbeidsgiver krever det, må det samlede sykefravær godtgjøres ved legeattest.

Kilde: lovdata

 

Ut fra bestemmelsen kan vi trekke følgende konklusjoner: 

 

1. Oppsigelsesvernets lengde

Vernet mot oppsigelse grunnet sykefravær varer så lenge den "ansatte helt eller delvis er borte fra arbeidet". Vernet trer altså i kraft samtidig med at sykefraværet oppstår, og opphører når den ansatte er tilbake. En oppsigelse som finner sted utenfor sykefraværet, etter at arbeidstaker er tilbake på arbeide, må således vurderes etter de alminnelige saklighetsreglene for oppsigelse.

Les artikkelen også artikkelen om usaklig oppsigelse her. 

Arbeidsmiljøloven § 15-8 setter videre en tidsbegrensning for vernet på 12 måneder. Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke er fri adgang til å si opp en ansatt etter at verneperioden er over.

Etter det første året faller imidlertid det særskilte vernet etter loven bort, og en eventuell oppsigelse må i stedet vurderes opp mot de alminnelige saklighetskravene i arbeidsmiljøloven § 15-7.

 

2. Bestemmelsen er en bevisregel

I verneperioden på 12 måneder skal enhver oppsigelse som utgangspunkt anses å skyldes sykefraværet, "dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig."

Lovens formulering innebærer at det stilles sterkere krav til bevis og dokumentasjon fra arbeidsgivers side, for å dokumentere at en oppsigelse av en helt eller delvis sykemeldt ikke skjer som følge av sykefraværet. 

Et typisk tilfelle som kan aksepteres er dersom arbeidsgiver kan dokumentere saklig og nødvendig grunn for nedbemanning av stillingen. 

 

3. Krav om dokumentasjon for sykefraværet 

 

Bestemmelsen oppstiller en plikt for den ansatte til å dokumentere at det foreligger gyldig sykefravær ved at det må fremlegges legeattest. Dette er et selvsagt krav, og ansatte som ikke klarer å fremlegge legeattest for fraværet vil i prinsippet ha gjort seg skyldig i skoft / ugyldig fravær, noe som nettopp kan være en saklig oppsigelsesgrunn.

 

Advokatbistand ved oppsigelse av sykemeldte 

Våre advokater bistår både ansatte og bedrifter i forbindelse med oppsigelser, herunder oppsigelse ved sykemelding. 

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre arbeidsrettsadvokater, fyll ut skjemaet du finner ved å følge denne lenken, eller ring oss på dagtid på telefon (+47) 21 37 80 00.