Oppsigelse grunnet ansattes forhold - oversikt


Når er det saklig grunn til oppsigelse av en arbeidstaker på grunn av egne forhold?

Etter arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd kan en arbeidstaker ikke sies opp «uten at det er saklig begrunnet» i blant annet arbeidstakerens forhold.

Hva som skal til for at en oppsigelse kan anses "saklig begrunnet" blir en skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfelle. 

Høyesterett uttalte følgende i en dom fra 2009:

Med utgangspunkt i oppsigelsesgrunnlaget og arbeidsavtalen gir bestemmelsen anvisning på en konkret skjønnsmessig avveiing av virksomhetens og den ansattes interesser. Spørsmålet er om det etter en samlet avveiing av begge parters behov, anses rimelig og naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør. Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner.

(Rt 2009-685 premiss 52. Høyesterett tok for øvrig utgangspunkt i samme formulering i en annen sak i 2011 (Rt 2011-1674)

 

Ut fra den terskel Høyesterett har lagt til grunn, må to vilkår være oppfylt for at en oppsigelse skal anses saklig. 

  • Det må foreligge gode grunner for å si opp vedkommende. 
  • Oppsigelsen må etter en helhetsvurdeing anses rimelig ut fra en vurdeing av både virksomheten og arbeidstakers interesser.

 

I tillegg er vektlegger domstolene regelmessig hvorvidt det er foretatt drøftelsesmøte før arbeidsgiver foretar en beslutning om oppsigelse.