Mal for oppsigelse - oppsigelsesbrev


Oppsigelsesbrev - Mal for oppsigelse - arbeidstakers forhold


Denne malen skal kun brukes når arbeidsgiver sier opp en ansatt, og oppsigelsen skyldes arbeidstakers forhold. Arbeidstaker

Arbeidstakers adresse

Postnummer Sted

 

 

Sted /dato

Sendes rekommandert eller overleveres personlig

 

 

OPPSIGELSE GRUNNET ARBEIDSTAKERS FORHOLD

 

Det vises til gjennomført drøftelsesmøte den xx.xx.2013. 

 

Vi beklager å måtte meddele at vi har besluttet å gå til oppsigelse av ditt arbeidsforhold. 

Oppsigelsestid er X mnd, regnet fra den første dato i kommende måned, og du vil derfor ha din siste arbeidsdag den xx.xx.2013 

 

Bakgrunnen for oppsigelsen er de forhold som ble gjennomgått i drøftelsesmøtet. 

 

For å oppfylle lovens vilkår, opplyser vi om følgende: 

 

Dersom du mener at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet, har du rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven § 17-3 og 17-4.

 

Krav om forhandlingsmøte må fremsettes innen to uker fra du mottok oppsigelsen. 

 

Dersom du bare krever erstatning, er søksmålsfristen seks måneder etter at forhandlingsmøtet fant sted. Hvis forhandlinger ikke er avholdt, gjelder fristen fra du mottok dette brevet.

 

Du har rett til å fortsette i stillingen så lenge forhandlinger pågår. Hvis du går til søksmål kan du kreve å fortsette i stillingen inntil saken er rettskraftig avgjort på følgende vilkår: 

 

Retten til å fortsette i stillingen etter gjelder bare dersom søksmål reises innen utløpet av oppsigelsesfristen, og innen åtte uker fra forhandlingenes avslutning eller fra oppsigelsen fant sted. Det samme gjelder hvis du innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig underretter oss om at søksmål vil bli reist innen åtte-ukersfristen. 

 

Etter krav fra arbeidsgiver kan retten likevel bestemme at arbeidstaker skal fratre under sakens behandling dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling. Retten fastsetter samtidig fristen for arbeidstakers fratreden.

 

 

Arbeidsgiver og riktig saksøkt ved eventuelt søksmål: Arbeidsgivers navn og organisasjonsnummer.

 

 

For Arbeidsgiver

 

 

_________________

Sted, dato og signatur