Drøftelsesmøte


droftelsesmte.jpegDrøftelsesmøte - arbeidsmiljøloven § 15-1

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver kaller inn den ansatte til et drøftelsesmøte før man eventuelt fatter en beslutning om oppsigelse.

 

Denne drøftingsplikten er regulert i arbeidsmiljølovens § 15-1, som lyder:

 

§ 15-1. Drøfting før beslutning om oppsigelse

       Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

 

Gjennomføring av drøftelsesmøte er viktig for begge parter

For arbeidsgiver vil drøftelsesmøtet både bidra til å sikre at man foretar en forsvarlig beslutning dersom man kommer til at oppsigelse er nødvendig. Videre vil oppfyllelse av drøftingsplikten være viktig for å redusere muligheten for at situasjonen tilspisser seg og utvikler seg til en mulig rettstvist. Selv om arbeidsgiver i utgangspunktet ha bestemt seg for å si opp en person, skal drøftelser gjennomføres så langt det er praktisk mulig. Drøftelsesmøtet handler også om å behandle alt personale med respekt - uavhengig av hva som er bakgrunnen for at man vurderer oppsigelse. En skikkelig prosess blir derfor også dog personalpolitikk - selv om det kanskje er ubehagelig å gjennomføre selve møtet.  

 

For arbeidstaker er drøftelsesmøte viktig for å få skikkelig informasjon fra arbeidsgiver om hvorfor arbeidsforholdet vurderes avsluttet, i tillegg til at man får mulighet til å "forsvare seg".

I mange tilfeller forstår nok arbeidstaker godt hvorfor man er i ferd med å sies opp, men det er langt fra alltid at dette er tilfelle. Spesielt der arbeidstaker er mer eller mindre uforstående til oppsigelsesgrunnlaget, vil drøftelsene kunne bidra til bedre forståelse av situasjonen. Som advokat opplever jeg ofte at klienter tar kontakt fordi de har "fått en oppsigelse som lyn fra klar himmel." 

Videre er det selvsagt viktig at arbeidstaker bruker drøftelsesmøtet til å komme med sine vurderinger og på denne måten sikre kontradiksjon. Ikke sjelden foreligger det misforståelser fra arbeidsgivers side, som kan oppklares ved drøftelser. 

Advokatbistand i forbindelse med drøftelsesmøte? Ring 21 37 80 00


 

For mer informasjon om arbeidsrett og oppsigelse, se også artikkel dette må du vite om drøftelsesmøte arbeidsrettsadvokaten.no